GC Hillstblues Falkor of Greenville, 4mo
GC Hillstblues Falkor of Greenville на ринге CFA
GC Greenville Dolce Vita на ринге CFA
Hillstblues Falkor of Greenville на ринге TICA
Paprika aus Abusir - Best Opp Sex

Абиссинские кошки: история породы